Všeobecné súťažné podmienky


Všeobecné súťažné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenie

1.1 Predmetom týchto všeobecných súťažných podmienok (ďalej len „Súťažné podmienky“) je stanoviť záväzné pravidlá, na ktorých základe budú prebiehať súťaže vypísané Organizátorom.

1.2 Vzťahy medzi Organizátorom a Súťažiacim sa riadia týmito Súťažnými podmienkami,ak nie je stanovené inak v podmienkach danej Súťaže.

 

II. Definície použitých pojmov

2.1 Súťaž organizuje spoločnosť BKS Decor, s.r.o., so sídlom Hlavní 4, Štěchovice 252 07, IČ: 28194551, (ďalej len „Posters.sk“ alebo „Organizátor“).

2.2 Súťažiacim je osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže. Súťažiaci, zapojením sa do Súťaže, súhlasí s podmienkami súťaže v plnom rozsahu.

2.3 Výhercom Súťaže je Uživateľ či Uživatelia, ktorý/í splnil/i podmienky konkrétnej Súťaže.Výhercu vyhlasuje po skončení súťaze.

2.4 Vyhlásenie súťaže je oznámenie o výsledku Súťaže uverejnené Organizátorom podľa pravidiel konkrétnej Súťaže a riadi sa podľa týchto Súťažných podmienok.

2.5 Za začitok Súťaže je považovaný deň, ktorý je uvedený a špecifikovaný pri vyhlásení Súťaže ako dátum začiatku súťaže.

2.6 Za koniec Súťaže je považovaný deň, ktorý je uvedený a špecifikovaný pri vyhlásení Súťaže vo vyhlásení Súťaze.

2.7 Výhra je vec označená ako výhra v konkrétnej Súťaži.

 

III. Všeobecné pravidlá

3.1 Súťaží usporadúvaných Organizátorom sa môžu zúčastniť všetci Uživatelia, ktorí súhlasia s týmito Súťažnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Organizátora a ich rodinných príslušníkov.

3.2 Súťaže sa môže záčastniť len fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, alebo osoba staršia min. 10 rokov, za ktorú v priebehu Súťaže a pri realizácii výhry zodpovedá zákonný zástupca.

3.3 Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži súhlasí so Súťažnými podmienkami v plnom rozsahu. Súťaže sa nemôžu záčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Súťažnými podmienkami.

3.4 Súťažiaci sa do Súťaže môže zapojiť splnením podmienok určitej vyhlásenje Súťaže, a tým sa stáva aktívnym Súťažiacim.

3.5 Výhra je v jednotlivých Súťažiach predávaná Organizátorom najneskôr do 60 dní od určenia Výhercu, a to buď osobným prevzatím, elektronickou poštou (e-mailom) alebo poštou na kontaktnú adresu, ktorú uvedie Výherca pri komunikácii o oznámení Výhry Organizátorom. Tým je splnená povinnosť predania Výhry Výhercovi.

3.6 Výhra účastníka Súťaže, ktorú z príčiny spôsobenej nie na strane Organizátora, prepadá v prospech Organizátora. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie samotnej výhry z príčiny spôsobenej na strane účastníka Súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb či iného doručovteľa.

3.7 Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné ju vymeniť za hotovosť ani požadovať iné plnenie.

3.8 Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

IV. Práva a povinnosti Súťažiaceho

4.1 Súťažiaci prehlasuje, že sa zúčastňuje Súťaže dobrovoľne.

4.2 Výherca je povinný zaslať Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú dôležité pre získanie a zaslanie/predanie výhry.

4.3 Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom je povinný reagovať na výzvu organizátora do 7 pracovných dní. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká.

4.4 Spôsob informovania víťaza o výhre zo strany Organizátora bude podľa pravidiel konkrétnej Súťaže.

4.5 V prípade, že výherca nebude na výzvu reagovať do 7 pracovných dní, prepadá výhra v prospech Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo na stanovenie náhradného výhercu, ktorý sa týmto dostáva na výherné miesto pôvodného výhercu, ktorý na výzvu nereagoval.

4.6 Súťažiaci je povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov Českej republiky/ Slovenskej republiky a svojím jednaním nespôsobil Organizátorovi, prípadne ďalším Súťažiacim, akúkoľvek ujmu.

 

V. Práva a povinnosti Organizátora

5.1 Organizátor má povinnosť informovať výhercu o skutočnosti, že sa stal výhercom  do 14 pracovných dní od ukončenia Súťaže, a to telefonicky a/ alebo prostredníctvom e-mailu, či inak podľa pravidiel konkrétnej Súťaže.

5.2 Organizátor si splní svoju povinnosť vydať výhercovi výhru jej predaním, a to buď osobným predaním výhercovi v sídle Organizátora alebo odoslaním na poštovú adresu uvedenú výhercom alebo odoslaním elektronickou poštou e-mailom na e-mailovú adresu výhercu, ktorú uviedol v rámci súťaže.

5.3 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môže výhra výhercovi spôsobiť, prípadne ďalším osobám, ktoré prídu do styku s výhrou.

5.4 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž zmeniť, pozastaviť či ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade, ak dôjde k závažným a/ alebo neočakávaným udalostiam alebo udalostiam ovplyvnených vyššou mocou. Pokiaľ nastane takáto situácia, Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek odškodnenie či vysporiadanie.

 

VI. Osobné údaje

6.1 Účastník Súťaže dáva svojou účasťou súhlas Organizátorovi Súťaže so spracovaním jeho osobných údajov, pre účely organizácie Súťaže a v rozsahu nutnom k tomuto účelu, vrátane súhlasu s ich zverejnením na internetových stránkach, v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a zákonom č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciach, v platnom znení. Účastník Súťaže zároveň udeľuje spoločnosti BKS Decor s.r.o. súhlas so zasielaním informácií o usporadúvaných akciách a iných aktivitách, ako aj obchodných oznamoch na poskytnutú e-mailovú adresu, v zmysle zákona č.480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a to až do písomného odvolania súhlasu, a to na dobu trvania troch rokov, ak sa súťažiaci neodvolá skôr. Organizátor Súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže po dobu trvania Súťaže a po primeranú dobu po jej skončení, najneskôr však do konca tretieho mesiaca po skončení súťaže. Účastník Súťaže má právo k ich prístupu, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané a v prípade porušenia svojich práv môže požiadať Organizátora Súťaže o vysvetlenie alebo požiadať, aby Organizátor Súťaže odstránil závadný stav alebo má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie, že má právo podľa § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, tj. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať a že má právo na úpravu údajov, blokovanie a ich likvidáciu. Účastník Súťaže môže svoje vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na vyššie uvedenú adresu spoločnosti. V takomto prípade však stráca nárok na výhru, v prípade, že Súťaž nebola ešte ukončená.

6.2 Súťažiaci týmto súhlasia so zasielaním informácií o nových Súťažiach a reklamných oznámeniach Organizátora a tretích osôb s Organizátorom spolupracujúcich.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnou legislatívou, zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Českej republiky. Uživateľ svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

7.2 Usporiadateľ má právo na prípadnu zmenu a/ alebo doplnenie týchto Súťažných podmienok a v takomto prípade oznámi Organizátorom zmeny upozornením na svojich webových stránkach.

7.3 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek  zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či Súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od dňa uverejnenia na svojich internetových stránkach.

7.4 Súťaž organizuje spoločnosť BKS Decor, s.r.o. z vlastnej iniciatívy.

7.5 Tieto Súťažné podmienky sú platné od dňa 1.1.2016.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na aneta.hejnova@posters.cz.


 POSTERS.SK je od roku 2004 jednotkou na slovenskom a českom trhu. Ponúka najrozsiahlejší a najkomplexnejší výber tovaru a služieb v oblasti predaja plagátov, posterov, a fotografií. Okrem predajak plagátov a fotografií ponúka Posters.sk aj služby v podobe zákazkového rámovania a tlače personalizovaných fotiek.


Vyberáme pre Vás najkrajšie obrázky, obrazy, fotografie a obrazové reprodukcie z celého sveta.

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Viac informácií Súhlasím ×
Rámovanie Rámovanie Zákazkové rámovanie v tej najlepšej kvalite
100% garancia spokojnosti 100% garancia spokojnosti Vrátenie peňazí garantujeme 365 dní.
Všetko na sklade Všetko na sklade Tovar odosielame do 24 hodín
3 + 1 zadarmo 3 + 1 zadarmo Každý štvrtý plagát máte zadarmo
Vernostný program Vernostný program Ušetrite 10 % na každej objednávke
MysticCase MysticCase Neobyčajný darček