We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping on Abposters.com?
Objavte najvýhodnejšie akcie tohto týždňa: OBRAZY NA PLÁTNE zľava -20 % ×

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Posters.sk

Vlastník a kontrolór dát

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, Štěchovice, 252 07 (Česká republika)

Kontaktný e-mail: privacy@europosters.eu

Typy zhromaždených údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré tento internetový obchod (ďalej len "e-shop") zhromažďuje sám alebo prostredníctvom tretích strán, sú: cookies, využitie dát, e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, PSČ, mesto, krajiny, prípadne názov spoločnosti a DIČ. Kompletné podrobnosti o každom druhu zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany súkromia alebo konkrétnymi vysvetľujúcimi textami zobrazenými pred zberom dát. Osobné údaje môžu byť voľne poskytované používateľom alebo, v prípade použitia dát, automaticky zhromažďované pri použití služieb tohto e-shopu. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované týmto e-shopom sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť, aby tento e-shop poskytoval svoje služby. V prípadoch, keď tento e-shop výslovne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, užívatelia môžu tieto údaje nevyplňovať bez následkov na dostupnosť alebo fungovanie služby. Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka. Akékoľvek použitie súborov cookies - alebo iných meracích nástrojov - týmto e-shopom alebo vlastníkom služieb tretích strán používaných týmto e-shopom slúži na poskytovanie služby požadované užívateľom okrem akýchkoľvek ďalších účelov opísaných v tomto dokumente a v zásadách cookie, ak sú k dispozícii. Užívatelia zodpovedajú za získanie, zverejnenie alebo zdieľanie osobných údajov tretích strán prostredníctvom tohto e-shopu a potvrdenie súhlasu tretej strany s poskytnutím týchto údajov vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania dát

Zdroje osobných údajov

  • priamo od subjektov údajov (e-maily, telefón, chat, webstránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky atď.)

  • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnotenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

Spôsoby spracovania

Vlastník vykoná príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, odhaleniu, zmenám alebo neoprávnenému zničeniu osobných dát. Spracovanie dát sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov podporujúcich IT, a to podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa priamo vzťahujú k uvedeným účelom. Vedľa vlastníka môžu byť dáta sprístupnená určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sa podieľajú na prevádzkovanie tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne, systémová správa) alebo externým stranám (napr. poskytovatelia a prevádzkovatelia poštových služieb, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry ) menované v prípade potreby ako spracovatelia dát od vlastníka. O aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť vlastník kedykoľvek požiadaný.

Právny základ pre spracovanie

Vlastník môže spracovávať osobné údaje týkajúce sa užívateľov, ak je splnená jedna z nasledujúcich možností: 1. Používatelia súhlasili s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže vlastník spracovávať osobné údaje, kým používateľ nebude namietať proti takémuto spracovaniu ("opt-out"), bez toho aby musel spoliehať na súhlas alebo iné právne základy. To sa však nevzťahuje na to situáciu, kedy spracovanie osobných údajov podlieha európskemu právu na ochranu údajov. 2. Poskytovanie dát je nevyhnutné na plnenie zmluvy s užívateľom a / alebo jeho predzmluvných záväzkov. 3. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonného záväzku vlastníka. 4. Spracovanie súvisí s úlohou, ktorý je vykonávaný vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej majiteľovi. 5. Spracovanie je potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana. V každom prípade si vlastník ochotne objasní osobitný právny základ, ktorý sa týka spracovania, a najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Dáta sú spracovávané v prevádzkových kanceláriách vlastníka a na všetkých ďalších miestach, na ktorých sa nachádzajú osoby podieľajúce sa na spracovaní. V závislosti na polohe užívateľa môžu prenášať užívateľské dáta do inej krajiny, akou je ich vlastná. Ak sa chcú užívatelia dozvedieť viac o mieste spracovania prenesených dát, môžu si pozrieť sekciu obsahujúcu podrobnosti o spracovaní osobných údajov. Ak sú použiteľné širšie normy ochrany, majú používatelia právo dozvedieť sa o právnom základe dátových prenosov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie riadené medzinárodným právom verejným alebo založeným dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, alebo bezpečnostných opatreniach prijatých vlastníkom k ochrane ich dát. Ak sa takýto prevod uskutoční, užívatelia môžu zistiť viac tým, že skontrolujú príslušné oddiely tohto dokumentu alebo sa obráti na vlastníka s informáciami uvedenými v sekcii kontaktov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje ich účel. preto:

- V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách alebo v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich tak ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

- Osobné údaje zozbierané na účely oprávnených záujmov vlastníka (napr. obchodné oznámenia) sa uchovávajú, kým je to nevyhnutné pre splnenie týchto účelov.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, kým dôjde k odhláseniu sa z ich odberu, prípadne do doby kým nie je vznesená námietka proti spracovaniu údajov užívateľa za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom vlastník požiada o udelenie nového súhlasu.

Užívatelia môžu nájsť konkrétne informácie o oprávnených záujmoch, ktoré sleduje vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka. Vlastník môže mať možnosť uchovávať si osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek užívateľ súhlasil s týmto spracovaním, ak takýto súhlas nie je zrušený. Vlastník môže byť ďalej povinný uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, keď je to potrebné na výkon zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu orgánu. Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenos údajov preto nemožno po uplynutí doby uchovávania vymáhať.

Účel spracovania

Informácie o používateľovi sú zhromažďované tak, aby umožňovali vlastníkovi poskytovať svoje služby aj pre nasledujúce účely: Analytics, kontaktovanie používateľa, registrácie a overovania a interakciu s externými sociálnymi sieťami a platformami. Užívatelia môžu nájsť ďalšie podrobné informácie o takýchto spôsoboch spracovania a o konkrétnych osobných údajoch použitých na každý účel v príslušných častiach tohto dokumentu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely a využívajú nasledujúce služby:

Analytics

Služby obsiahnuté v tejto kapitole umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať prevádzku na webe a možno ich použiť na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a preskúmanie používaní tohto e-shopu, na prípravu správ o ich aktivitách a na zdieľanie s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže využívať zhromaždené údaje k tomu, aby kontextualizovala a personalizovali reklamy svoje vlastné reklamné siete. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Google.

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služieb umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcie a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam ochrany súkromia užívateľa pre každú sociálnu sieť. Tento typ služby môže stále zhromažďovať dáta o prevádzke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používateľ nepoužíva.

Facebook Like a sociálnej widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Facebook.

Registrácia a overovanie

Registrovaním alebo overením používatelia umožňujú, aby táto aplikácia identifikovala a poskytla im prístup k vyhradeným službám. V závislosti na tom, čo je popísané nižšie, môžu tretie strany poskytovať služby registrácie a overovania. V tomto prípade bude mať táto aplikácia prístup k niektorým dátam uloženým týmito službami tretích strán za účelom registrácie alebo identifikácie. Priama registrácia: Užívateľ sa registruje vyplnením registračného formulára a poskytnutím osobných údajov priamo v tomto e-shope. Vybrané osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, PSČ, mesto, krajina, prípadne názov spoločnosti a DIČ.

Hodnotiace webstránky

Užívatelia môžu podať recenziu iba v prípade, že súhlasia so zaslaním e-mailu a osobných údajov hodnotiacej spoločnosti - spoločnosti Heureka. Môžu sa rozhodnúť v poslednom kroku svojej objednávky. Ďalšie informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Heureka.

Doručovacie spoločnosti

Osobné údaje užívateľov je taktiež nutné zasielať doručovacím spoločnostiam, ktoré sa postarajú o doručenie objednávky užívateľom. Spoločnosť Frogman, s. r. o. zabezpečuje export z Českej Republiky a balík predáva ďalším príslušným doručovacím spoločnostiam, ktoré si užívatelia vyberú pre doručenie ich objednávky.

Doručenie objednávky do Slovenskej Republiky zabezpečujú nasledujúce dodávateľské spoločnosti:

FROGMAN s.r.o.
Rybníky IV 738
760 01 Zlín, ČR
Tel.:+420 576 013 970

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
+ 421 48 437 87 77
zakaznickyservis@slposta.sk

SLOVAK PARCEL SERVICE
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28, Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Tel.: + 421-2-16877
E-mail: ecs@sps-sro.sk

 

Sprostredkovatelia platieb

ComGate Payments, a.s.
Sídlo: Bratislava,
Svetlá 1, PSČ 811 02, Slovensko
IČ: 36797472, IČ DPH: SK2022405891
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel.: +420 228 224 267

Práva užívateľov

Užívatelia môžu uplatňovať práva týkajúce sa dát spracovávaných vlastníkom. Používatelia, ktorí majú nárok na širšiu normu ochrany, môžu uplatňovať niektoré z nasledujúcich práv. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu používatelia požiadať vlastníka, aby zistil, ktoré práva sa na ne vzťahujú. Užívatelia majú najmä právo vykonávať nasledujúce: 1. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým dali svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. 2. Užívatelia majú právo namietať proti spracovaniu ich údajov, pokiaľ sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej časti. 3. Užívateľ má právo zistiť, či dáta spracováva vlastník, získavať informácie o niektorých aspektoch spracovaní a získavať kópiu spracovávaných dát. 4. Užívatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. 5. Užívateľ má za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V tomto prípade vlastník nebude spracovávať svoje údaje za iným účelom. 6. Užívateľ má za určitých okolností právo byť zabudnutý tak, že vyplní príslušný formulár alebo kontaktuje vlastníka. 7. Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich odovzdať inému kontrolórovi bez prekážok. Toto ustanovenie je použiteľné za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovane a že spracovanie je založené na súhlase užívateľa na základe zmluvy, ktorú je používateľ súčasťou alebo na základe predzmluvných záväzkov. 8. Užívateľ má právo podať sťažnosť alebo žalobu na príslušnom orgáne na ochranu údajov.

Podrobnosti o oprávnení podať námietky na spracovanie

Ak sú osobné údaje spracovávané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi alebo za účelom oprávnených záujmov vlastnených vlastníkom, môžu užívatelia k takémuto spracovaniu vzniesť námietky tým, že poskytnú dôvod týkajúci sa ich konkrétnej situácie a zdôvodnia námietku. Používatelia si musia byť vedomí, že ak budú ich osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, môžu k tomuto spracovaniu kedykoľvek podať námietky, bez toho, aby poskytli akékoľvek odôvodnenie. Ak chcú užívatelia zistiť, či vlastník spracováva osobné údaje pre účely priameho marketingu, môžu sa používatelia obrátiť na príslušné oddiely tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie užívateľských práv môžu byť smerované na vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti môžu byť uplatnené bezplatne a majiteľ by ich mal čo najskôr a vždy do jedného mesiaca vybaviť.

Použiteľnosť širších štandardov ochrany

Zatiaľ čo väčšina ustanovení tohto dokumentu sa týka všetkých používateľov, niektoré ustanovenia sa výslovne vzťahujú len vtedy, ak spracovanie osobných údajov podlieha širším normám ochrany. Takéto širšie normy ochrany sa uplatňujú, ak spracovanie:

- je vykonávané vlastníkom so sídlom v rámci EÚ;

- sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ a ktorá súvisí s ponúkaním plateného alebo neplateného tovaru alebo služieb takým užívateľom;

- sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ, a umožňuje vlastníkovi sledovať správanie používateľov v EÚ.

Cookie zásady

Tento e-shop používa súbory cookies. Súbory cookie sa skladajú z častí kódu nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú vlastníkovi pri poskytovaní služby podľa popísaných účelov. Niektoré z účelov, pre ktoré sú súbory cookie nainštalované, môžu tiež vyžadovať súhlas užívateľa. Ak je inštalácia súborov cookie založená na súhlase, môže byť tento súhlas slobodne stiahnutý kedykoľvek podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Technické súbory cookie, ktoré slúžia na agregované štatistické účely

Činnosť nevyhnutne potrebná pre fungovanie služby

Táto aplikácia používa cookies na uloženie relácie používateľa a na vykonávanie ďalších činností, ktoré sú rozhodujúce pre chod tohto e-shopu, napríklad v súvislosti s distribúciou prevádzky.

Činnosť týkajúce sa uloženia preferencií, optimalizácia a štatistík

Táto aplikácia používa súbory cookie na uloženie predvolieb prezeranie a optimalizáciu užívateľského použitie pri prezeraní. Medzi týmito súbormi cookie sú napríklad tie, ktoré sa používajú pre nastavenie jazykových a menových preferencií alebo pre správu štatistík prvých strán, ktoré priamo používa vlastník stránok.

Iné typy súborov cookie alebo tretích strán, ktoré inštalujú súbory cookie

Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistiky v anonymnej a agregovanej podobe a nemusia vyžadovať súhlas užívateľa alebo môžu byť spravované priamo vlastníkom - v závislosti na tom, ako sú opísané - bez pomoci tretích strán. Ak sú niektoré služby tretích strán uvedené medzi nižšie uvedenými nástrojmi, možno ich použiť na sledovanie užívateľských zvyklostí pri prechádzaní - okrem tu uvedených informácií a bez znalostí vlastníka. Podrobné informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených služieb.

Analytics

Služby obsiahnuté v tejto kapitole umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať prevádzku na webe a možno ich použiť na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a preskúmanie používaní tohto e-shopu, na prípravu správ o ich aktivitách a na zdieľanie s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže využívať zhromaždené údaje k tomu, aby kontextualizovala a personalizovali reklamy svoje vlastné reklamné siete. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Google.

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služieb umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcie a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam ochrany súkromia užívateľa pre každú sociálnu sieť. Tento typ služby môže stále zhromažďovať dáta o prevádzke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používateľ nepoužíva.

Facebook Like a sociálnej widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Facebook.

Ako poskytnúť alebo odvolať súhlas s inštaláciou súborov cookie

Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, užívateľ môže spravovať predvoľby pre súbory cookie priamo z vlastného prehliadača a zabrániť napríklad inštaláciu súborov cookie od tretích strán. Prostredníctvom predvolieb prehliadača je tiež možné zmazať súbory cookie, ktoré boli v minulosti nainštalované, vrátane súborov cookie, ktoré môžu ukladať pôvodný súhlas s inštaláciou súborov cookie týmto webom. Používatelia môžu napríklad nájsť informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v najčastejšie používaných prehliadačoch na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer. Pokiaľ ide o súbory cookie nainštalované tretími stranami, užívatelia môžu spravovať svoje preferencie a odvolať svoj súhlas kliknutím na príslušný odkaz pre odhlásenie (ak je k dispozícii), a to pomocou prostriedkov uvedených v zásadách ochrany súkromia tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené, vlastník informuje, že užívatelia môžu dodržiavať pokyny poskytnuté na následne prepojených iniciatívach EDAA (EÚ), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI) alebo iné podobné služby. Takéto iniciatívy umožňujú užívateľom voľbu svojich preferencií sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Vlastník preto odporúča, aby užívateľ využíval tieto zdroje okrem informácií uvedených v tomto dokumente.

Vzhľadom na to, že inštalácia súborov cookie tretích strán a ďalších sledovacích systémov prostredníctvom služieb používaných v rámci tohto e-shopu nemôže byť technicky riadená vlastníkom, sú akékoľvek konkrétne odkazy na súbory cookie a sledovacie systémy inštalované tretími stranami považované za orientačné. Za účelom získania úplných informácií je žiadaný, aby sa zoznámil s princípmi ochrany osobných údajov pre príslušné služby tretích strán uvedené v tomto dokumente. Vzhľadom k objektívnej komplexnosti v oblasti identifikácie technológií založených na cookies je používateľom doporučované, aby sa obrátili na vlastníka, ak si želajú obdržať ďalšie informácie o používaní cookies touto aplikáciou.

Ďalšie informácie o zbere a spracovaní dát

Legálne akcie

Osobné údaje užívateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom na súde alebo vo fázach vedúcich k možným súdnym konaním vyplývajúcim z nesprávneho použitia týchto zásad alebo súvisiacich služieb. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý, že vlastník môže byť požiadaný, aby odhalil osobné údaje na žiadosť orgánov verejnej moci.

Ďalšie informácie o osobných údajoch užívateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže tento e-shop poskytnúť užívateľovi doplnkové a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na vyžiadanie.

Systémové protokoly a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže tento e-shop a všetky služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s týmto e-shopom (systémové protokoly), a používať na tento účel ďalšie osobné dáta (napríklad adresu IP).

Informácie neobsahujúce tieto zásady

Podrobnejšie informácie týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovanie osobných údajov môžu byť kedykoľvek požiadané od vlastníka. Viď kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako prebiehajú žiadosti "Nesledovať"

Tento e-shop nepodporuje žiadosti "Nesledovať". Ak chcete zistiť, či niektoré zo služieb tretích strán používa cnosť požiadaviek "Nesledovať", prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov tým, že upozorní svojich užívateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto žiadosti a / alebo - ak je to technicky a právne realizovateľné - zaslaním oznámenia užívateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií k dispozícii vlastníka. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedenú v dolnej časti stránky. Ak zmeny ovplyvňujú spracovateľské činnosti vykonávané na základe súhlasu užívateľa, vlastník zhromaždí nový súhlas od užívateľa, ak je to požadované.

Definícia a právne odkazy

Osobné údaje (alebo údaje)

Všetky informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s ďalšími informáciami - vrátane osobného identifikačného čísla - umožňujú identifikáciu alebo identifikáciu fyzickej osoby.

Údaje o použitíInformácie zhromaždené automaticky prostredníctvom týmto e-shopom (alebo služieb tretích strán použitých v tomto e-shope), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných užívateľmi, ktorí tento e-shop používajú, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, spôsob, akým sa odosiela požiadavku na server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede serveru (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačný systém používaný užívateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr . čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste sledované v rámci aplikácie s osobitným odkazom na postupnosť navštívenej stránky a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia užívateľa.

Užívateľ

Jednotlivec používajúce túto aplikáciu, ktorý, ak nie je uvedené inak, sa zhoduje s údajovým subjektom.

Subjekt údajov

Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.

Dátový procesor (alebo správcu dát)

Fyzická alebo právnická osoba, verejná moc, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Radič dát (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používanie tejto žiadosti. Radič dát, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tohto e-shopu.

Servis

Služba poskytovaná týmto e-shopom opísaná v relatívnych podmienkach (ak je k dispozícii) a na tomto webe / e-shopu.

Európska únia (alebo EÚ)

Ak nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cookies

Malá časť dát uložených v zariadení užívateľa.

Legálne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú len tohto e-shopu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná kontrola týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná 6.1.2021

 

 

Zásady ochrany osobných údajov Posters.sk

Vlastník a kontrolór dát

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, Štěchovice, 252 07 (Česká republika)

Kontaktný e-mail: privacy@europosters.eu

Typy zhromaždených údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré tento internetový obchod (ďalej len "e-shop") zhromažďuje sám alebo prostredníctvom tretích strán, sú: cookies, využitie dát, e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, PSČ, mesto, krajiny, prípadne názov spoločnosti a DIČ. Kompletné podrobnosti o každom druhu zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany súkromia alebo konkrétnymi vysvetľujúcimi textami zobrazenými pred zberom dát. Osobné údaje môžu byť voľne poskytované používateľom alebo, v prípade použitia dát, automaticky zhromažďované pri použití služieb tohto e-shopu. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované týmto e-shopom sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť, aby tento e-shop poskytoval svoje služby. V prípadoch, keď tento e-shop výslovne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, užívatelia môžu tieto údaje nevyplňovať bez následkov na dostupnosť alebo fungovanie služby. Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka. Akékoľvek použitie súborov cookies - alebo iných meracích nástrojov - týmto e-shopom alebo vlastníkom služieb tretích strán používaných týmto e-shopom slúži na poskytovanie služby požadované užívateľom okrem akýchkoľvek ďalších účelov opísaných v tomto dokumente a v zásadách cookie, ak sú k dispozícii. Užívatelia zodpovedajú za získanie, zverejnenie alebo zdieľanie osobných údajov tretích strán prostredníctvom tohto e-shopu a potvrdenie súhlasu tretej strany s poskytnutím týchto údajov vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania dát

Zdroje osobných údajov

  • priamo od subjektov údajov (e-maily, telefón, chat, webstránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky atď.)

  • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnotenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

Spôsoby spracovania

Vlastník vykoná príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, odhaleniu, zmenám alebo neoprávnenému zničeniu osobných dát. Spracovanie dát sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov podporujúcich IT, a to podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa priamo vzťahujú k uvedeným účelom. Vedľa vlastníka môžu byť dáta sprístupnená určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sa podieľajú na prevádzkovanie tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne, systémová správa) alebo externým stranám (napr. poskytovatelia a prevádzkovatelia poštových služieb, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry ) menované v prípade potreby ako spracovatelia dát od vlastníka. O aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť vlastník kedykoľvek požiadaný.

Právny základ pre spracovanie

Vlastník môže spracovávať osobné údaje týkajúce sa užívateľov, ak je splnená jedna z nasledujúcich možností: 1. Používatelia súhlasili s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže vlastník spracovávať osobné údaje, kým používateľ nebude namietať proti takémuto spracovaniu ("opt-out"), bez toho aby musel spoliehať na súhlas alebo iné právne základy. To sa však nevzťahuje na to situáciu, kedy spracovanie osobných údajov podlieha európskemu právu na ochranu údajov. 2. Poskytovanie dát je nevyhnutné na plnenie zmluvy s užívateľom a / alebo jeho predzmluvných záväzkov. 3. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonného záväzku vlastníka. 4. Spracovanie súvisí s úlohou, ktorý je vykonávaný vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej majiteľovi. 5. Spracovanie je potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana. V každom prípade si vlastník ochotne objasní osobitný právny základ, ktorý sa týka spracovania, a najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Dáta sú spracovávané v prevádzkových kanceláriách vlastníka a na všetkých ďalších miestach, na ktorých sa nachádzajú osoby podieľajúce sa na spracovaní. V závislosti na polohe užívateľa môžu prenášať užívateľské dáta do inej krajiny, akou je ich vlastná. Ak sa chcú užívatelia dozvedieť viac o mieste spracovania prenesených dát, môžu si pozrieť sekciu obsahujúcu podrobnosti o spracovaní osobných údajov. Ak sú použiteľné širšie normy ochrany, majú používatelia právo dozvedieť sa o právnom základe dátových prenosov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie riadené medzinárodným právom verejným alebo založeným dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, alebo bezpečnostných opatreniach prijatých vlastníkom k ochrane ich dát. Ak sa takýto prevod uskutoční, užívatelia môžu zistiť viac tým, že skontrolujú príslušné oddiely tohto dokumentu alebo sa obráti na vlastníka s informáciami uvedenými v sekcii kontaktov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje ich účel. preto:

- V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách alebo v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich tak ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

- Osobné údaje zozbierané na účely oprávnených záujmov vlastníka (napr. obchodné oznámenia) sa uchovávajú, kým je to nevyhnutné pre splnenie týchto účelov.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, kým dôjde k odhláseniu sa z ich odberu, prípadne do doby kým nie je vznesená námietka proti spracovaniu údajov užívateľa za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom vlastník požiada o udelenie nového súhlasu.

Užívatelia môžu nájsť konkrétne informácie o oprávnených záujmoch, ktoré sleduje vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka. Vlastník môže mať možnosť uchovávať si osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek užívateľ súhlasil s týmto spracovaním, ak takýto súhlas nie je zrušený. Vlastník môže byť ďalej povinný uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, keď je to potrebné na výkon zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu orgánu. Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenos údajov preto nemožno po uplynutí doby uchovávania vymáhať.

Účel spracovania

Informácie o používateľovi sú zhromažďované tak, aby umožňovali vlastníkovi poskytovať svoje služby aj pre nasledujúce účely: Analytics, kontaktovanie používateľa, registrácie a overovania a interakciu s externými sociálnymi sieťami a platformami. Užívatelia môžu nájsť ďalšie podrobné informácie o takýchto spôsoboch spracovania a o konkrétnych osobných údajoch použitých na každý účel v príslušných častiach tohto dokumentu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely a využívajú nasledujúce služby:

Analytics

Služby obsiahnuté v tejto kapitole umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať prevádzku na webe a možno ich použiť na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a preskúmanie používaní tohto e-shopu, na prípravu správ o ich aktivitách a na zdieľanie s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže využívať zhromaždené údaje k tomu, aby kontextualizovala a personalizovali reklamy svoje vlastné reklamné siete. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Google.

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služieb umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcie a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam ochrany súkromia užívateľa pre každú sociálnu sieť. Tento typ služby môže stále zhromažďovať dáta o prevádzke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používateľ nepoužíva.

Facebook Like a sociálnej widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Facebook.

Registrácia a overovanie

Registrovaním alebo overením používatelia umožňujú, aby táto aplikácia identifikovala a poskytla im prístup k vyhradeným službám. V závislosti na tom, čo je popísané nižšie, môžu tretie strany poskytovať služby registrácie a overovania. V tomto prípade bude mať táto aplikácia prístup k niektorým dátam uloženým týmito službami tretích strán za účelom registrácie alebo identifikácie. Priama registrácia: Užívateľ sa registruje vyplnením registračného formulára a poskytnutím osobných údajov priamo v tomto e-shope. Vybrané osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, PSČ, mesto, krajina, prípadne názov spoločnosti a DIČ.

Hodnotiace webstránky

 

Užívatelia môžu podať recenziu iba v prípade, že súhlasia so zaslaním e-mailu a osobných údajov hodnotiacej spoločnosti - spoločnosti Heureka. Môžu sa rozhodnúť v poslednom kroku svojej objednávky. Ďalšie informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Heureka.

Doručovacie spoločnosti

Osobné údaje užívateľov je taktiež nutné zasielať doručovacím spoločnostiam, ktoré sa postarajú o doručenie objednávky užívateľom. Spoločnosť Frogman, s. r. o. zabezpečuje export z Českej Republiky a balík predáva ďalším príslušným doručovacím spoločnostiam, ktoré si užívatelia vyberú pre doručenie ich objednávky.

 

Doručenie objednávky do Slovenskej Republiky zabezpečujú nasledujúce dodávateľské spoločnosti:

 

FROGMAN s.r.o.

Rybníky IV 738

760 01 Zlín

Tel.:+420 576 013 970

 

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica 1

+ 421 48 437 87 77

zakaznickyservis@slposta.sk

 

SLOVAK PARCEL SERVICE

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28, Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Tel.: + 421-2-16877

Fax: + 421-2-48-707-117

E-mail: ecs@sps-sro.sk

 

Sprostredkovatelia platieb

ComGate Payments, a.s.

Sídlo: Bratislava,

Svetlá 1, PSČ 811 02, Slovensko

IČ: 36797472, IČ DPH: SK2022405891

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel.: +420 228 224 267

Práva užívateľov

Užívatelia môžu uplatňovať práva týkajúce sa dát spracovávaných vlastníkom. Používatelia, ktorí majú nárok na širšiu normu ochrany, môžu uplatňovať niektoré z nasledujúcich práv. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu používatelia požiadať vlastníka, aby zistil, ktoré práva sa na ne vzťahujú. Užívatelia majú najmä právo vykonávať nasledujúce: 1. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým dali svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. 2. Užívatelia majú právo namietať proti spracovaniu ich údajov, pokiaľ sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej časti. 3. Užívateľ má právo zistiť, či dáta spracováva vlastník, získavať informácie o niektorých aspektoch spracovaní a získavať kópiu spracovávaných dát. 4. Užívatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. 5. Užívateľ má za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V tomto prípade vlastník nebude spracovávať svoje údaje za iným účelom. 6. Užívateľ má za určitých okolností právo byť zabudnutý tak, že vyplní príslušný formulár alebo kontaktuje vlastníka. 7. Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich odovzdať inému kontrolórovi bez prekážok. Toto ustanovenie je použiteľné za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovane a že spracovanie je založené na súhlase užívateľa na základe zmluvy, ktorú je používateľ súčasťou alebo na základe predzmluvných záväzkov. 8. Užívateľ má právo podať sťažnosť alebo žalobu na príslušnom orgáne na ochranu údajov.

Podrobnosti o oprávnení podať námietky na spracovanie

Ak sú osobné údaje spracovávané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi alebo za účelom oprávnených záujmov vlastnených vlastníkom, môžu užívatelia k takémuto spracovaniu vzniesť námietky tým, že poskytnú dôvod týkajúci sa ich konkrétnej situácie a zdôvodnia námietku. Používatelia si musia byť vedomí, že ak budú ich osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, môžu k tomuto spracovaniu kedykoľvek podať námietky, bez toho, aby poskytli akékoľvek odôvodnenie. Ak chcú užívatelia zistiť, či vlastník spracováva osobné údaje pre účely priameho marketingu, môžu sa používatelia obrátiť na príslušné oddiely tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie užívateľských práv môžu byť smerované na vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti môžu byť uplatnené bezplatne a majiteľ by ich mal čo najskôr a vždy do jedného mesiaca vybaviť.

Použiteľnosť širších štandardov ochrany

Zatiaľ čo väčšina ustanovení tohto dokumentu sa týka všetkých používateľov, niektoré ustanovenia sa výslovne vzťahujú len vtedy, ak spracovanie osobných údajov podlieha širším normám ochrany. Takéto širšie normy ochrany sa uplatňujú, ak spracovanie:

- je vykonávané vlastníkom so sídlom v rámci EÚ;

- sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ a ktorá súvisí s ponúkaním plateného alebo neplateného tovaru alebo služieb takým užívateľom;

- sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ, a umožňuje vlastníkovi sledovať správanie používateľov v EÚ.

Cookie zásady

Tento e-shop používa súbory cookies. Súbory cookie sa skladajú z častí kódu nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú vlastníkovi pri poskytovaní služby podľa popísaných účelov. Niektoré z účelov, pre ktoré sú súbory cookie nainštalované, môžu tiež vyžadovať súhlas užívateľa. Ak je inštalácia súborov cookie založená na súhlase, môže byť tento súhlas slobodne stiahnutý kedykoľvek podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Technické súbory cookie, ktoré slúžia na agregované štatistické účely

Činnosť nevyhnutne potrebná pre fungovanie služby

Táto aplikácia používa cookies na uloženie relácie používateľa a na vykonávanie ďalších činností, ktoré sú rozhodujúce pre chod tohto e-shopu, napríklad v súvislosti s distribúciou prevádzky.

Činnosť týkajúce sa uloženia preferencií, optimalizácia a štatistík

Táto aplikácia používa súbory cookie na uloženie predvolieb prezeranie a optimalizáciu užívateľského použitie pri prezeraní. Medzi týmito súbormi cookie sú napríklad tie, ktoré sa používajú pre nastavenie jazykových a menových preferencií alebo pre správu štatistík prvých strán, ktoré priamo používa vlastník stránok.

Iné typy súborov cookie alebo tretích strán, ktoré inštalujú súbory cookie

Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistiky v anonymnej a agregovanej podobe a nemusia vyžadovať súhlas užívateľa alebo môžu byť spravované priamo vlastníkom - v závislosti na tom, ako sú opísané - bez pomoci tretích strán. Ak sú niektoré služby tretích strán uvedené medzi nižšie uvedenými nástrojmi, možno ich použiť na sledovanie užívateľských zvyklostí pri prechádzaní - okrem tu uvedených informácií a bez znalostí vlastníka. Podrobné informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených služieb.

Analytics

Služby obsiahnuté v tejto kapitole umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať prevádzku na webe a možno ich použiť na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a preskúmanie používaní tohto e-shopu, na prípravu správ o ich aktivitách a na zdieľanie s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže využívať zhromaždené údaje k tomu, aby kontextualizovala a personalizovali reklamy svoje vlastné reklamné siete. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Google.

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služieb umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcie a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam ochrany súkromia užívateľa pre každú sociálnu sieť. Tento typ služby môže stále zhromažďovať dáta o prevádzke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používateľ nepoužíva.

Facebook Like a sociálnej widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobných údajov Facebook.

Ako poskytnúť alebo odvolať súhlas s inštaláciou súborov cookie

Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, užívateľ môže spravovať predvoľby pre súbory cookie priamo z vlastného prehliadača a zabrániť napríklad inštaláciu súborov cookie od tretích strán. Prostredníctvom predvolieb prehliadača je tiež možné zmazať súbory cookie, ktoré boli v minulosti nainštalované, vrátane súborov cookie, ktoré môžu ukladať pôvodný súhlas s inštaláciou súborov cookie týmto webom. Používatelia môžu napríklad nájsť informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v najčastejšie používaných prehliadačoch na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer. Pokiaľ ide o súbory cookie nainštalované tretími stranami, užívatelia môžu spravovať svoje preferencie a odvolať svoj súhlas kliknutím na príslušný odkaz pre odhlásenie (ak je k dispozícii), a to pomocou prostriedkov uvedených v zásadách ochrany súkromia tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené, vlastník informuje, že užívatelia môžu dodržiavať pokyny poskytnuté na následne prepojených iniciatívach EDAA (EÚ), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI) alebo iné podobné služby. Takéto iniciatívy umožňujú užívateľom voľbu svojich preferencií sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Vlastník preto odporúča, aby užívateľ využíval tieto zdroje okrem informácií uvedených v tomto dokumente.

Vzhľadom na to, že inštalácia súborov cookie tretích strán a ďalších sledovacích systémov prostredníctvom služieb používaných v rámci tohto e-shopu nemôže byť technicky riadená vlastníkom, sú akékoľvek konkrétne odkazy na súbory cookie a sledovacie systémy inštalované tretími stranami považované za orientačné. Za účelom získania úplných informácií je žiadaný, aby sa zoznámil s princípmi ochrany osobných údajov pre príslušné služby tretích strán uvedené v tomto dokumente. Vzhľadom k objektívnej komplexnosti v oblasti identifikácie technológií založených na cookies je používateľom doporučované, aby sa obrátili na vlastníka, ak si želajú obdržať ďalšie informácie o používaní cookies touto aplikáciou.

Ďalšie informácie o zbere a spracovaní dát

Legálne akcie

Osobné údaje užívateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom na súde alebo vo fázach vedúcich k možným súdnym konaním vyplývajúcim z nesprávneho použitia týchto zásad alebo súvisiacich služieb. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý, že vlastník môže byť požiadaný, aby odhalil osobné údaje na žiadosť orgánov verejnej moci.

Ďalšie informácie o osobných údajoch užívateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže tento e-shop poskytnúť užívateľovi doplnkové a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na vyžiadanie.

Systémové protokoly a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže tento e-shop a všetky služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s týmto e-shopom (systémové protokoly), a používať na tento účel ďalšie osobné dáta (napríklad adresu IP).

Informácie neobsahujúce tieto zásady

Podrobnejšie informácie týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovanie osobných údajov môžu byť kedykoľvek požiadané od vlastníka. Viď kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako prebiehajú žiadosti "Nesledovať"

Tento e-shop nepodporuje žiadosti "Nesledovať". Ak chcete zistiť, či niektoré zo služieb tretích strán používa cnosť požiadaviek "Nesledovať", prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov tým, že upozorní svojich užívateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto žiadosti a / alebo - ak je to technicky a právne realizovateľné - zaslaním oznámenia užívateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií k dispozícii vlastníka. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedenú v dolnej časti stránky. Ak zmeny ovplyvňujú spracovateľské činnosti vykonávané na základe súhlasu užívateľa, vlastník zhromaždí nový súhlas od užívateľa, ak je to požadované.

Definícia a právne odkazy

Osobné údaje (alebo údaje)

Všetky informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s ďalšími informáciami - vrátane osobného identifikačného čísla - umožňujú identifikáciu alebo identifikáciu fyzickej osoby.

Údaje o použitíInformácie zhromaždené automaticky prostredníctvom týmto e-shopom (alebo služieb tretích strán použitých v tomto e-shope), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných užívateľmi, ktorí tento e-shop používajú, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, spôsob, akým sa odosiela požiadavku na server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede serveru (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačný systém používaný užívateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr . čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste sledované v rámci aplikácie s osobitným odkazom na postupnosť navštívenej stránky a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia užívateľa.

Užívateľ

Jednotlivec používajúce túto aplikáciu, ktorý, ak nie je uvedené inak, sa zhoduje s údajovým subjektom.

Subjekt údajov

Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.

Dátový procesor (alebo správcu dát)

Fyzická alebo právnická osoba, verejná moc, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Radič dát (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používanie tejto žiadosti. Radič dát, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tohto e-shopu.

Servis

Služba poskytovaná týmto e-shopom opísaná v relatívnych podmienkach (ak je k dispozícii) a na tomto webe / e-shopu.

Európska únia (alebo EÚ)

Ak nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cookies

Malá časť dát uložených v zariadení užívateľa.

Legálne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú len tohto e-shopu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná kontrola týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná 22. mája 2018.
Decorate your life!

S Posters.sk sme na trhu už od roku 1999 a postupom času sme sa stali jedným z najväčších predajcov plagátov, fototapiet a obrazov na stenu. V súčasnej dobe spolupracujeme s maliari, fotografmi a grafickými dizajnérmi z celej Európy. V našej ponuke nájdete nádherné obrazové reprodukcie známych umelcov, ale aj predstaviteľov súčasného umenia, ktorí ešte neboli objavení. Radi vám vytlačíme aj vlastné fotografie a na vaše želanie zarámujeme do kvalitných rámov! Bytový dizajn priamo milujeme, ale nezabúdame ani na geekov a milovníkov hudby, pre ktorých neustále rozširujeme ponuku filmových a hudobných plagátov, hrnčekov, figúrok, tričiek a iných licencovaných merchandise darčekov.


© 1999 – 2020 Europosters. Všetky práva vyhradené.

 

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Viac informácií Súhlasím ×
Top