We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % na vybrané produkty na stenu ZÍSKAŤ ZĽAVOVÝ KÓD

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Posters.sk

1. Vlastník a kontrolór dát

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Europosters, sro, sa sídlom Hlavná 4, Štěchovice, 252 07, IČO 05040418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 257386, ďalej len "správca".

Ak sa s nami chcete spojiť ohľadom nášho spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese privacy@europosters.eu.

2. Typy zhromaždených údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré tento internetový obchod (ďalej len "e-shop") zhromažďuje sám alebo prostredníctvom tretích strán, sú: cookies, dáta využitie, e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, PSČ, mesto, krajiny, prípadne názov spoločnosti a DIČ. Kompletné podrobnosti o každom druhu zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany súkromia alebo konkrétnymi vysvetľujúcimi textami zobrazenými pred zberom dát.

Osobné údaje môžu byť voľne poskytované používateľom alebo, v prípade dát použitia, automaticky zhromažďované pri použití tohto e-shopu. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované týmto e-shopom sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť, aby tento e-shop poskytoval svoje služby. V prípadoch, keď tento e-shop výslovne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, užívatelia môžu tieto údaje nevyplňovať bez následkov na dostupnosť alebo fungovanie služby. Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka.

Akékoľvek použitie súborov cookies - alebo iných meracích nástrojov - týmto e-shopom alebo vlastníkom služieb tretích strán používaných týmto e-shopom slúži na poskytovanie služby požadované užívateľom okrem akýchkoľvek ďalších účelov opísaných v tomto dokumente a v zásadách cookie, ak sú k dispozícii. Užívatelia zodpovedajú za získanie, zverejnenie alebo zdieľanie osobných údajov tretích strán prostredníctvom tohto e-shopu a potvrdenie súhlasu tretej strany s poskytnutím týchto údajov vlastníkovi.

3. Režim a miesto spracovania údajov

3.1. spôsoby spracovania

Vlastník vykoná príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, odhalenie, zmenám alebo neoprávnenému zničeniu osobných dát. Spracovanie dát sa vykonáva pomocou počítačov alebo nástrojov podporujúcich IT, a to podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa priamo vzťahujú k uvedeným účely. Vedľa vlastníka môžu byť dáta sprístupnená určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sa podieľajú na prevádzkovanie tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne, systémová správa) alebo externým stranám (napr. Poskytovatelia a prevádzkovatelia poštových služieb, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry ) menované v prípade potreby ako spracovatelia dát od vlastníka. Aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek požiadaný od vlastníka.

3.2. Právny základ spracovanie

Vlastník môže spracovávať osobné údaje týkajúce sa užívateľov, ak je splnená jedna z nasledujúcich možností:

 • Používatelia súhlasili s jedným alebo viacerými konkrétnymi účely. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže vlastník spracovávať osobné údaje, kým používateľ nebude namietať proti takémuto spracovaniu ( "opt-out"), bez toho aby musel spoliehať na súhlas alebo iné právne základy. To sa však nevzťahuje na to, kedykoľvek spracovanie osobných údajov podlieha európskemu právu na ochranu údajov.

 • Poskytovanie dát je nevyhnutné pre plnenie zmluvy s užívateľom a / alebo jeho predzmluvných záväzkov.

 • Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonného záväzku, ktorému je vlastník povinný.

 • Spracovanie súvisí s úlohou, ktorý je vykonávaný vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej majiteľovi.

 • Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana.

V každom prípade si vlastník ochotne objasní osobitný právny základ, ktorý sa týka spracovania, a najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonným alebo zmluvným požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy.

3.3. Miesto

Dáta sú spracované v prevádzkových kanceláriách vlastníka a na všetkých ďalších miestach, kde sa nachádzajú osoby podieľajúce sa na spracovanie.

V závislosti na polohe užívateľa môžu prenosy dát prenášať užívateľské dáta do inej krajiny, než je ich vlastný.

Ak sú použiteľné širšie normy ochrany, majú používatelia právo dozvedieť sa o právnom základe dátových prenosov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie riadené medzinárodným právom verejným alebo založené dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, ao bezpečnostných opatreniach prijatých vlastníkom k ochrane ich dát.

Ak sa takýto prevod uskutoční, užívatelia môžu zistiť viac tým, že skontrolujú príslušné oddiely tohto dokumentu alebo sa obráti na vlastníka s informáciami uvedenými v sekcii kontaktov.

3.4. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje ich účel.

Preto:

 • V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách alebo príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

 • Osobné údaje zozbierané na účely oprávnených záujmov vlastníka (napr. Obchodné oznámenia) sa uchovávajú, kým je to nevyhnutné pre splnenie týchto účelov. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielať do doby, než dôjde k odchodu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov užívateľa za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 10 rokov. Potom vlastník požiada o udelenie nového súhlasu. Užívatelia môžu nájsť konkrétne informácie o oprávnených záujmoch, ktoré sleduje vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka.

Vlastník môže mať možnosť uchovávať si osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek užívateľ súhlasil s týmto spracovaním, ak takýto súhlas nie je zrušený. Vlastník môže byť ďalej povinný uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, keď je to potrebné na výkon zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu orgánu.

Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov preto nemožno po uplynutí doby uchovávania vymáhať.

4. Účel spracovania

Informácie o používateľovi sú zhromažďované tak, aby vlastníkovi umožnili poskytovať svoje služby, plniť jeho zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o vymáhanie, chrániť jeho práva a záujmy (alebo záujmy jeho používateľov alebo tretích strán), detekovať akúkoľvek škodlivú alebo podvodnú činnosť, a ďalej: analytics, kontaktovanie používateľa, registrácie a autentizácia, interakcie s externými sociálnymi sieťami a platformami, reklama, remarketing a zacielenie na správanie užívateľov, správa značiek, zobrazenie obsahu z externých platforiem, optimalizácia a distribúcia prevádzky, prístupy k tretím stranám, testovanie účtov, obsahu a funkcií obsahu (testovanie A / B).

Konkrétne informácie o osobných údajoch použitých na jednotlivé účely nájdete v časti "Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov".

5. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely a využívajú nasledujúce služby:

5.1. Prístup k účtom tretích strán

Tieto služby umožňujú prístup k údajom z vášho účtu služby tretej strany a umožňujú s nimi interagovať.

Tieto služby sa neaktivujú automaticky, ale vyžadujú povolenie užívateľa.

 

Prístup k účtu Facebook (Facebook, Inc.)

Táto služba umožňuje tejto webovej stránke spojiť sa s účtom používateľa sociálnej siete Facebook, poskytované spoločnosťou Facebook, Inc.

Požadovaná oprávnenia: O mne; aktivity; vekové rozmedzie.

Viac informácií o zásadách súkromia.

 

Oprávnenie Facebooku vyžaduje týmto webom

Tento web môže požadovať niektoré oprávnenia Facebooku, ktorá mu umožňujú vykonávať akcie s účtom používateľa na Facebooku a získavať z neho informácie, vrátane osobných údajov.

Táto služba umožňuje tejto webovej stránke spojiť sa s účtom používateľa v sociálnej siete Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc.

Ďalšie informácie o nasledujúcich oprávneniach nájdete v Facebook permissions documentation a Facebook privacy policy.

Požadovaná oprávnenia sú nasledovné:

Základné informácie: V predvolenom nastavení sú zahrnuté určité užívateľské dáta, napríklad id, meno, fotka, pohlavie a národnosť, ďalej niektoré ďalšie prepojenie užívateľa - napríklad priatelia. Ak používateľ zverejnil viac svojich dát, budú k dispozícii aj ďalšie informácie.

O mne: Poskytuje prístup k časti profilu "Začíname".

Aktivity: Poskytuje prístup k zoznamu aktivít používateľa.

Vekové rozmedzie: Poskytuje prístup k vekovému rozpätiu používateľa.

5.2. Reklamy

Tento typ služby umožňuje využitie užívateľských údajov na účely reklamnej komunikácie. Tieto oznámenia sa zobrazujú vo forme bannerov a iných foriem reklamy na tomto webe, založené na základe záujmov používateľov.

To neznamená, že sú na tento účel použiť všetky osobné údaje. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.

Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať trackery na identifikáciu používateľov alebo môžu používať techniku ​​retargeting správanie, tj. Zobrazovanie reklám podľa personifikovaných záujmov a správania používateľa, vrátane tých, ktoré boli zistené mimo tohto web.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb. Okrem akejkoľvek funkcie odchodu, ktorý ponúka niektorá z nižšie uvedených služieb, sa užívatelia môžu odhlásiť návštevou opt-out page.

Užívatelia sa môžu tiež odhlásiť z určitých reklamných funkcií prostredníctvom príslušných nastavení vo svojom zariadení, ako je napríklad nastavenie reklamy v mobilnom telefóne alebo všeobecne v nastavení reklám.

 

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising je reklamná služba prevádzkovaná spoločnosťou Microsoft Corporation.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia - ako sa odhlásiť.

 

Criteo (Criteo SA)

Criteo je reklamná služba prevádzkovaná spoločnosťou Criteo SA.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

 

5.3. Analytika

Služby obsiahnuté v tejto kapitole umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať prevádzku na webe a možno ich použiť na sledovanie správania používateľa. Google Analytics (Google Inc.) Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google").

Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a preskúmanie používaní tohto e-shopu, k príprave reportov o ich aktivitách a na zdieľanie s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže využívať zhromaždené údaje k tomu, aby kontextualizovala a personalizovali reklamy svoje vlastné reklamné siete.

Zhromažďované osobné údaje: Cookies a údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

 

Sledovanie konverzií Google Ads

"Google Ads conversion tracking" je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited, v závislosti na umiestnení, z ktorého je tento web sprístupnený. Služba spája dáta z reklamnej siete Google Ads s akciami vykonávanými na tomto webe.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.4. Kontaktovanie užívateľov

Mailing a newsletter tejto webovej stránky

Registráciou Newsletter bude e-mailová adresa používateľa pridaná do zoznamu kontaktov, ktoré budú prijímať e-maily obsahujúce komerčné informácie alebo informácie propagačné povahy týkajúce sa tohto webu. E-mailová adresa môže byť tiež pridaná do tohto zoznamu v dôsledku Registrácia na tomto web alebo po dokončení nákupu.

Spracovávané osobné údaje: e-mailová adresa

5.5. Testovanie výkonu a funkcií obsahu (testovanie A / B)

Tieto služby umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať reakcie užívateľa týkajúce sa prevádzky webu alebo správania týkajúceho sa zmien štruktúry, textu alebo akékoľvek iné súčasti tohto webu.

 

Google optimalizácia

"Google Optimize" je služba umožňujúca testovanie A / B poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited, v závislosti na umiestnení, z ktorého je tento web sprístupnený (ďalej len "Google"). Google môže používať osobné údaje ku kontextualizácia a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.6. Zobrazenie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby umožňuje prezeranie obsahu hosťovaného na externých platformách, zo stránok tohto webu a aj komunikovať s externými platformami.

Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o prevádzke na webe pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.

 

Google fonty

Google Fonts je služba vizualizácia písma poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited, v závislosti na umiestnení, z ktorého je tento web sprístupnený. Služba umožňuje tomuto webu začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Spracovávané osobné údaje: Údaje o používaní; rôzne typy dát, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.7. Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služieb umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo z týchto webových stránok.

Interakcie a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastavenia ochrany súkromia užívateľa pre každú sociálnu sieť.

Tento typ služby môže stále zhromažďovať dáta o prevádzke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď je používateľ nepoužíva.

Odporúčame odhlásiť sa z príslušných služieb, aby ste sa uistili, že spracovávané údaje na tomto webe nie sú spätne prepojené s profilom používateľa.

 

Facebook like button a widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebook Like a widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc.

Spracovávané osobné údaje: Cookies a údaje o využití.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.8. Registrácia a autentizácie

Registráciou alebo autentizáciou používatelia umožňujú tejto webovej stránke, aby ich identifikovala a poskytovala im prístup k vyhradeným službám.

V závislosti na tom, čo je popísané nižšie, môžu tretie strany poskytovať služby registrácie a autentizácie. V tomto prípade bude mať tento web prístup k niektorým údajom uloženým týmito službami tretích strán za účelom registrácie alebo identifikácie.

 

Priama registrácia na tomto webe

Užívateľ sa zaregistruje vyplnením registračného formulára a poskytnutím osobných údajov priamo na tomto webe.

Spracovávané osobné údaje: adresa; město; PSČ; krajiny; emailová adresa; meno; priezvisko; telefónne číslo; DIČ.

 

Overenie Facebooku (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication je služba registrácie a autentizácia poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd a je prepojená so sociálnej sieti Facebook.

Spracovávané osobné údaje: rôzne typy údajov, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Viac informácií o zásadách súkromia.

 

Hodnotiace web stránky

Užívatelia môžu podať recenziu iba v prípade, že súhlasí so zaslaním e-mailu a osobných údajov hodnotiaca spoločnosti - spoločnosti Heureka. Môžu sa rozhodnúť v poslednom kroku svoje objednávky.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Heureka.

5.9. Remarketing a zacielenie na správanie zákazníkov

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke a jej partnerom optimalizovať a zobrazovať reklamu na základe predchádzajúceho používania tejto webovej stránky užívateľom.

Niektoré služby ponúkajú možnosť remarketingu používaním e-mailových adries.

Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytované niektorú z nižšie uvedených služieb sa užívatelia môžu odhlásiť návštevou opt-out.

Užívatelia sa môžu tiež odhlásiť z určitých reklamných funkcií prostredníctvom príslušných nastavení vo svojom zariadení, ako je napríklad nastavenie reklamy v mobilnom telefóne alebo všeobecne v nastavení reklám.

 

Criteo dynamický retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting je remarketingové služba cielená na správanie užívateľov, poskytovaná spoločnosťou Criteo SA. Služba prepája činnosť tohto webu s Criteo advertising network.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

 

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing je remarketingové služba cielená na správanie užívateľov, poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. Služba prepája činnosť tohto webu s reklamnou sieťou Facebook.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia - ako sa odhlásiť.

 

Publikum na Facebooku (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience je remarketingové služba cielená na správanie užívateľov, poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. Služba prepája činnosť tohto webu s reklamnou sieťou Facebook. Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookie spoločnosťou Facebook na personalizáciu reklám na tejto stránke pre odhlásenie.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; údaje o používaní.

5.10. Správa značiek (Tag management)

Tento typ služby pomáha vlastníkovi centralizovane spravovať značky alebo skripty potrebné na tomto webe. Výsledkom je tok dát užívateľov prostredníctvom týchto služieb, následne môžu byť tieto dáta uchovaná.

 

Správca značiek Google

Google Tag Manager je služba riadenia značiek poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited, v závislosti na umiestnení, z ktorého je tento web prístupný.

Spracované osobné údaje: Údaje o používaní.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.11. Optimalizácia a distribúcia prevádzky

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke distribuovať obsah pomocou serverov umiestnených v rôznych krajinách a optimalizovať ich výkon.

Ktoré osobné údaje sú spracovávané závisí na vlastnostiach a spôsobe implementácie týchto služieb. Ich funkciou je filtrovanie komunikácia medzi touto webovou stránkou a prehliadačom používateľa.

Vzhľadom k rozšírenej distribúciu tohto systému je ťažké určiť umiestnenie, do ktorého sa obsah prenáša. Obsah môže obsahovať osobné údaje používateľa.

 

CloudFlare (CloudFlare Inc.)

CloudFlare je služba optimalizácia a distribúcia prevádzky poskytovaná spoločnosťou CloudFlare Inc.

Integrácia CloudFlare filtruje všetok prevádzku cez tento web, tj. Komunikáciu medzi týmto webom a prehliadačom používateľa, a zároveň umožňuje zhromažďovanie analytických dát z tejto stránky.

Spracovávané osobné údaje: Tracker; rôzne typy dát, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Viac informácií o zásadách súkromia.

5.12. Dodávacej spoločnosti

Osobné údaje užívateľov sú tiež nutné zasielať do doručovacích spoločností, ktoré sa postarajú o doručenie objednávky užívateľom. Užívatelia môžu rozhodnúť, ktorá doručovateľská spoločnosť dodá ich nákup.

Zoznam doručovacích spoločností:

FROGMAN s.r.o.
Rybníky IV 738
760 01 Zlín
Tel.:+420 576 013 970

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
+ 421 48 437 87 77
zakaznickyservis@slposta.sk

SLOVAK PARCEL SERVICE
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28, Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Tel.: + 421-2-16877
E-mail: ecs@sps-sro.sk

 

5.13. Sprostredkovatelia platieb

ComGate Payments, a.s.
Sídlo: Bratislava,
Svetlá 1, PSČ 811 02, Slovensko
IČ: 36797472, IČ DPH: SK2022405891
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel.: +420 228 224 267

6. Práva užívateľov

 

Užívatelia môžu uplatňovať určité práva týkajúce sa dát spracovávaných vlastníkom. Používatelia, ktorí majú nárok na širšiu normy ochrany, môžu uplatňovať niektorá z nasledujúcich práv. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu používatelia požiadať vlastníka, aby zistil, ktoré práva sa na ne vzťahujú. Užívatelia majú najmä právo vykonávať nasledujúce:

 • Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým dali svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

 • Užívatelia majú právo namietať proti spracovaniu ich údajov, pokiaľ sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej časti.

 • Užívateľ má právo zistiť, či dáta spracováva vlastník, získavať informácie o niektorých aspektoch spracovaní a získavať kópiu spracovávaných dát.

 • Užívatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.

 • Užívateľ má za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V tomto prípade vlastník nebude spracovávať svoje údaje za iným účelom.

 • Užívateľ má za určitých okolností právo byť zabudnutý tak, že vyplní príslušný formulár alebo kontaktuje vlastníka.

 • Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich odovzdať inému kontrolórovi bez prekážok. Toto ustanovenie je použiteľné za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovane a že spracovanie je založené na súhlase užívateľa na základe zmluvy, ktorú je používateľ súčasťou alebo na základe predzmluvných záväzkov.

 • Užívateľ má právo podať sťažnosť alebo žalobu na príslušnom orgáne na ochranu údajov.

6.1. Podrobnosti o oprávnenie podať námietky na spracovanie

Ak sú osobné údaje spracovávané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi alebo za účelom oprávnených záujmov vlastnené vlastníkom, môžu užívatelia k takémuto spracovaniu vzniesť námietky tým, že poskytnú dôvod týkajúce sa ich konkrétnej situácie a zdôvodní námietku.

Používatelia však musia vedieť, že ak budú ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu k tomuto spracovaniu kedykoľvek podať námietky, bez toho, aby poskytli akékoľvek odôvodnenie. Ak chcete zistiť, či vlastník spracováva osobné údaje pre účely priameho marketingu, môžu sa používatelia obrátiť na príslušné oddiely tohto dokumentu.

6.2. Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie užívateľských práv môžu byť smerované na vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti môžu byť uplatnené bezplatne a majiteľ by ich mal čo najskôr a vždy do jedného mesiaca vybaviť.

6.3. Použiteľnosť širších štandardov ochrany

Zatiaľ čo väčšina ustanovení tohto dokumentu sa týka všetkých používateľov, niektoré ustanovenia sa výslovne vzťahujú len vtedy, ak spracovanie osobných údajov podlieha širšom normám ochrany. Takéto širšie normy ochrany sa uplatňujú, ak spracovanie: - je vykonávaná vlastníkom so sídlom v rámci EÚ; - sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ a ktorá súvisí s ponúkaním plateného alebo neplateného tovarov alebo služieb takým užívateľom; - sa týka osobných údajov užívateľov, ktorí sú v EÚ, a umožňuje vlastníkovi sledovať správanie používateľov v EÚ.

6.4. Zmazanie účtu a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

V prípade, že si kupujúci praje vymazať svoj užívateľský účet a všetky osobné údaje s ním spojené, nech sa obráti na Správcu, a to na privacy@europosters.eu.

7. Legálne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú len tohto e-shopu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná kontrola týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná 17.2.2021.Posters.skTvorím si svoj svet

S Posters.sk sme na trhu už od roku 1999 a postupne sme sa stali jedným z najväčších predajcov plagátov, obrazov a licencovaných merchandise darčekov v Česku aj v celej Európe. Máme skladom ohromnú ponuku filmových, herných či športových plagátov všetkých veľkostí aj plný sklad originálnych darčekov pre zarytých fanúšikov Star Wars, Harryho Pottera, komiksov či celej rodiny Warner Bros. Hrnčeky, figúrky, puzzle aj oblečenie sú totiž tým najlepším darčekom pre všetkých bez rozdielu veku či záujmov. Ak si ale fanda skôr interiérového dizajnu, tak aj potom si tu správne! Máme vlastné tlačiarne a tak fototapety, ilustrácie, fotografie či umelecké reprodukcie tlačíme ako na bežiacom páse a dennodenne posielame do viac ako 25 krajín.


© 1999–2024 Europosters, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Top